Lausunto kaivoslakiluonnoksesta

Työ – ja elinkeinoministeriölle/ kaivosasiat

LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO ry:n LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MUUTOKSISTA KAIVOSLAKIIN 621/2011

1. Arvio esitetyistä lakimuutoksista

Lapin Kullankaivajain Liitto ry (LKL ry) on tutustunut luonnokseen hallituksen esitykseksi muutoksista kaivoslakiin 621/2011, ja
kiittää 
mahdollisuudesta saada lausua kyseisestä luonnoksesta.

LKL ry näkee esitetyt muutokset luonnoksen perusteluiden mukaisesti viranomaistoimintaa keventävinä ja tiettyjä teknisluonteisia viranomaismenettelyjä sujuvoittavina ja sinänsä ihan hyvinä muutoksina, mutta kullanhuuhdonnan osalta olemattomina.

Luonnoksessa esitetyistä muutoksista lähinnä 67§:ään esitetyt muutokset tuovat kullanhuuhdontaluvalla toimivalle tarkoituksenmukaisia kevennyksiä, silloin kun kyseessä olisi luvanhaltijan omasta aloitteesta vireille panema luvasta luopuminen, mikä on esitetyistä ainoa kullankaivua jollakin tavalla koskeva muutos.

2. Muutosesityksestä puuttuvat asiat

2.1. Kaivoslain 67§ liittyen

Tähän pykälään LKL ry olisi toivonut muutosta siten, että kaivosviranomaisen päätösvaltaa kullanhuuhdontaluvan raukeamisesta, mikäli toiminta on ollut luvanhaltijasta riippuvasta syystä keskeytyneenä vähintään vuoden, olisi muutettu pienennetty niin, että kullanhuuhdonnan osalta toiminnan olisi ollut oltava keskeytyneenä useamman vuoden ennen kuin kaivosviranomainen voisi päättää kullanhuuhdontaluvan raukeamisesta.

Tätä LKL ry perustelee kullankaivun toiminnan luonteella: useimmiten yhtä lupayksikköä hallinnoi ja hyödyntää yksittäinen toiminnanharjoittaja tai hyvin pieni perheyritys, ja jo yhdenkin – tai peräti ainoan – keskeisen toimijan vakava sairastuminen tai loukkaantuminen voi vaarantaa koko 3,5 - 4 kuukauden mittaisen sulan maan aikana toteutuvan kaivutoiminnan.

LKL ry luottaa kaivosviranomaisen harkintaan asiassa, mutta toiminnan luonteen huomioiminen lakitekstissä varmistaisi ”oikeusmurhien” välttämisen, koska muutkin kuin kaivosviranomainen voivat panna asian vireille. Viittaamme tässä täysin ennakoimattomaan yhden ainoan asianomaisen käynnistämään kullanhuuhdontalupiin liittyvään valitustulvaan (yli 100 kpl). Jokin “asianosaiseksi” itsensä katsova taho voisi ryhtyä vaatimaan myös 67§ perusteella kaivutoiminnan lopettamista ja täten aiheuttaa kiusaa ja turhaa työtä.

2.2. Kaivoslain 38§ liittyen

Lapin Kullankaivajain esittämällä tavalla luettelosta, missä luetellaan myöntämisedellytysten arvioinnin tarvitsemat lupamenettelyt poistetaan malminetsintälupa ja kullanhuuhdontalupa.
Muutoksen jälkeen pykälässä kuvattu raskas arviointimenettely koskisi yksinomaan kaivoslupaa.
Tällä LKL:n esittämällä muutoksella harmonisoitaisiin kaivoslaki ympäristönsuojelu- ja vesilain kainssa, vähennettäisiin nimenomaan tähän pykälään liittyvää valitusherkkyyttä ja vähennettäisiin huomattavasti suhteettoman suurta viranomaistyöpanosta.

2.3. Kaivoslain 182§ liittyen

Jotta minimoitaisiin kaivoslain 182 § sisällytetyn kullankaivuun liittyvien kaivospiirien poisoton kielteiset vaikutukset, LKL on esittänyt siirtymäajan pidentämistä esitetystä yhdeksästä vuodesta viiteentoista vuoteen. Viisitoista vuotta oli myös kaivoslain loppumietinnön tehneen talousvaliokunnan esitys.

2.4. Muut kaivoslain sujuvoittamiseen liittyvät esitykset

Lopuksi LKL ry toivoisi TEM:n vielä palaavan LKL ry:n kentältä keräämien kaivoslain toimivuutta koskevien kommenttien perusteella laatimaan lausuntoon ja nostavan sieltä LKL ry:n esittämiä viranomaisresursseja vapauttavia ja kuluja molemmin puolin karsivia muutosesityksiä nyt
lausuntokierroksella olevaan luonnokseen.

Inarissa LKL:n hallituksen valtuuttamana 16.11.2016

Kunnioittaen,

Antti Peronius

geologi

Lapin Kullankaivajain Liitto ry