Toimintasuunnitelma

Lapin Kullankaivajain Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Yleistä

Lapin Kullankaivajain Liiton johtavana tavoitteena on, että kullankaivua voidaan harjoittaa ympäristövastuullisena elinkeinona ja harrastuksena, ja että sille turvataan toimintaedellytykset ilman kohtuuttomia lainsäädännöllisiä tai käytännön esteitä.

Liitto toimii kaikkien kullankaivajaryhmien etujärjestönä riippumatta kaivumenetelmästä, kaivualueesta tai toiminnan laajuudesta.

Liiton hallitus pyrkii pitkän tähtäyksen, yli toimintakauden toiminnan suunnitteluun mm. laatimalla viestintäsuunnitelman, joka sisältää paitsi jäsenistölle ja ulospäin suunnattavan tiedottamisen lisäksi myös jäsenistöltä liiton hallitukselle annettavan palautemahdollisuuden kehittämisen.

Toiminnan kehittämisessä käytetään hyväksi jäsenkyselyn avulla saatuja jäsenten ehdotuksia

Edunvalvonta

Liitto pyrkii turvaamaan jäsenistön edut ja oikeudet kullankaivun ja siihen liittyvien tukitoimintojen kuten liikkumisen ja asumisen osalta.

Kaivoslakiin on saatu kullankaivun kannalta merkittäviä parannuksia. Jatketaan toimintaa mm. kaivospiireillä toimimisen jatkumiseksi ja kohtuuttomien valitusten vähentämiseksi. Pohjana on liiton 2016 Työ- ja elinkeinoministeriölle antama lausunto kaivoslain toimivuudesta. Niitä ovat mm.

  • Ulkopuolisen riippumattoman tahon on tehtävä selvitys kaivospiirien lakkauttamisuhan aiheuttamista menetyksistä, kullankaivun aluetaloudellisesta merkityksestä, kullankaivun ympäristövaikutuksista ja kullankaivun todellisesta vaikutuksesta saamelaisten oikeuteen harjoittaa kieltään ja kulttuuriaan jne.

  • Mikäli kaivospiirit kuitenkin lakkautetaan, on lakkauttamisen aiheuttamat taloudelliset menetykset korvattava haltijoille täysimääräisesti. Kaivospiirien alueella nyt kaivaville ja kullanhuuhdontaluvan turvin kullankaivua jatkaville turvattava todelliset jatkomahdollisuudet varmistamalla rakennetun infran, kuten kämppien, allastuksen, viemäröinnin jne. säilyttämismahdollisuudet.

Tarjotaan valitusten kohteeksi joutuneille kaivajille taustaselvitysaineistoa vastineita varten.

Selvitetään mahdollisuudet teettää esimerkiksi opinnäytetyönä selvitys ympäristölakien, kaivoslain ja perustuslain keskinäissuhteista viime vuosikymmeninä kaivuoikeuksia koskevien oikeudenkäyntitapausten valossa, sekä kaivospirien lakkauttaminen yksityisen ominaisuuden suojan kannalta.

Esitetään ympäristönsuojelulakiin kevennyksiä pienimuotoisen koneellisen kullankaivun ympäristöluvitukseen siirtymällä ilmoitusmenettelyyn.

Jatketaan jäsenistöä palvelevaa muuta edunvalvontaa, kuten neuvontaa ja vesistön yhteistarkkailua. Annetaan yleisempää merkitystä omaavissa ongelmatapauksissa jäsenistölle juridista ja muuta asiantuntija-apua.

Pidetään edunvalvonnan tärkeänä välineenä tiivistä yhteyttä paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin sekä viranomaisiin ja poliitikkoihin. Pyritään lisäämään positiivista näkyvyyttä ja yhteistyötä paikallisen väestön kanssa eri kullankaivualueilla.

Jäsenpalvelut

Ylläpidetään eri puolilla kulta-alueita kultapitoisuudeltaan kohtuullisia jäsenetuvaltauksia ja hankitaan uusia, jos vapaita alueita löytyy. Alueille järjestetään välttämättömät hygieniapalvelut.

Järjestetään erityisesti aloittelijoille suunnattua koulutusta- ja informaatiota.

Kesätoiminnanjohtaja kiertää ja järjestää tapaamistilaisuuksia aktiivikaivukaudella keskeisillä kaivualueilla, erityisesti Ivalojoki-Laanilan alueilla perehtyen kehittämistarpeisiin ja pyrkii mahdollisten ongelmien poistamiseen sekä opastaa aloittelijoita. Hän välittää informaatiota liiton hallitukselle tarvittavista laajemmista toimenpiteistä.

Järjestetään Tankavaaran kisojen yhteydessä jäsenistölle informaatio- ja keskustelutilaisuus.

Järjestetään itse tai tuetaan yhteistyökumppanien järjestämiä kullankaivuun liittyviä tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Järjestetään pikkujoulutilaisuus oheisohjelmineen mahdollisuuksien mukaan vuorostaan Lapin ulkopuolella. Valmistellaan 2018 laivaseminaaria, jonka teema liittyy juhlavuoteen.

Toteutetaan yhteistyössä paikallisten kaivajien kanssa Sotajoen tienpinnan parantaminen. Jäsenmaksun maksamisen yhteydessä tarkoitukseen maksetun kolehdin lisäksi LKL osallistuu kustannuksiin omalla panoksellaan.

Kehitetään yhteistyössä aktiivisten nuorien kanssa toimintaa, joka kiinnostaa uusia ryhmiä, erityisesti nuoria.

Tiedottaminen, sidosryhmät ja osallistuminen yleisötilaisuuksiin

Hallitus laatii liiton viestinnän kehittämissuunnitelman. Tavoitteena on perinteisten tiedottamistapojen ohella käyttää hyväksi nykyaikaisia uusia tiedottamisen muotoja, joilla paremmin saavutetaan nuoria, säästetään kustannuksia ja työtä, parannetaan jäsenistön mahdollisuuksia antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia sekä saavutetaan paremmin uusia potentiaalisia jäseniä.

Prospäkkäriä julkaistaan neljä numeroa vuodessa, joitten ilmestyminen sovitetaan vuosittain toistuviin tapahtumiin, kuten vuosikokous, pikkujoulu, laivaseminaari, kaivukauden alku jne. Sisältöä kehitetään edelleen paitsi jäsenistöä myös ulkoista tiedottamista ja edunvalvontaa palvelevaksi.

Liiton kotisivuja käytetään nopean tiedottamisen välineenä. Sivuilla tiedotetaan hallituksen käsittelyssä olleista asioista, julkaistaan annettuja kannanottoja ja muuta ajankohtaisaineistoa, mm. puheenjohtajan ajankohtaisblogi. Täydennetään jäsenistön sähköpostiosoitteistoa, jota myös voidaan käyttää nopean tiedottamisen välineenä ja mm. jäsenmaksujen laskutuksessa.

Osallistutaan Oulun ja Kolin ja mahdollisesti muille erämessuille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Jatketaan yhteydenpitoa ja yhteistyötä nykyisten sidosryhmien kanssa ja luodaan tarvittaessa yhteyksiä uusiin. Edunvalvonnassa avainasemassa ovat viranomaiset ja poliittiset tahot.

Kutsutaan paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia keskeisiä päättäjiä tutustumaan kullankaivuun ja tarvittaessa avustetaan heitä paikallisissa järjestelyissä.

Erilliset hankkeet

Osallistutaan Työ- ja elinkeinoministeriön ”Kaivoslain edellyttämän vaikutustenarvioinnin kehittäminen” -työryhmään, jonka tehtävänä on tarkastella 38 §:n mukaisesti vaikutuksia saamelaisalueella ja erityisellä poronhoitoalueella.

Osallistutaan Metsähallituksen päävastuulla toteutettavaan ”Lemmenjoen kultahistoriallisen reitin” toteutukseen huolehtien, että kullankaivun historia kuvataan todellisuutta vastaavalla tavalla.

Osallistutaan yritysvetoiseen ”Green Gold Lapland” -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda Lapin huuhdontakullalle brändi, jonka avulla kullan ja kultatuotteiden arvo nousee sekä kultaan liittyvät muut elinkeinot, kuten kultamatkailu vahvistuu. Jatketaan osallistumista Indika-hankkeeseen, jonka avulla pyritään kehittämään mm. kullanetsintäosaamista.

Selvitetään mahdollisuuksia osallistua myös muihin hankkeisiin, joitten avulla voidaan EU-osarahoituksella toteuttaa liiton tavoitteiden mukaista toimintaa.

Kullanhuuhdontakisat

LKL ottaa päävastuun Kullanhuuhdonnan SM-kisojen järjestämisestä sekä myös vuoden 2019 MM-kisoista. Taloudellisen päävastuun kantaa Tankavaaran Kultakylä ja käytännön järjestelyjen päävastuun LKL.

Lapin kullan löytymisestä 150 vuotta 2018 ja LKL 70 vuotta vuonna 2019

Valmistelemaan juhlavuosiin liittyviä tapahtumia yhteistyössä alan muiden toimijoiden ja kuntien kanssa. Tapahtumat kytketään pitkän tähtäyksen tiedottamisen ja ulkoisen esiintymisen suunnitelmiin.

Kiinteä omaisuus, toimitilat ja Pyrkyrien palsta

Ylläpidetään Lemmenjoella Isolan kaivoskartanoa, Kultahaminan kämppää, niliaittaa Pellisen kämpän yhteydessä sekä Martiniiskonpalon kirjastoa ja Jäkäläpään kirjasto- ja kulttuurikeskuksia. Ylläpidetään jäsenistölle tarkoitettuja Äivihjärven lanssia Lemmenjoella ja Härkäselän lanssia Kutturantien varrella sekä jäsenvaltausten peseytymis- ja kuivatustiloja.

Liitto hankkii tarvittavat tarvikkeet. Martiniiskonpalon kirjastorakennukseen peruskorjausta varten. Työ tehdään talkoilla.

Liiton omistamat ja hallussa olevat rakennukset ja muu omaisuus pidetään kunnossa ja vakuutettuina. Äkillisten remonttitarpeiden hoitamiseen voidaan käyttää budjetin ulkopuolelta säästöön kertyneitä varoja.

Kertynyttä jäsenmaksukultaa voidaan käyttää pr-tarkoituksiin sekä yleisötilaisuuksissa mm. katteelliseen yleisövaskaukseen.

Lahjoituksissa noudatetaan entistä käytäntöä hallituksen harkinnan mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on liiton näkyvyyden lisääminen.

Huolehditaan Inarin hautausmaalla sijaitsevan Pyrkyrien palstasta yhteistyössä Inarin seurakunnan kanssa.

Hallinto

Vuosikokouspäivään liitetään varsinaisen vuosikokouksen lisäksi kullankaivuun liittyvää viihteellistä, kulttuuri- ja/tai asiapitoista ohjelmaa.

Hallitus pitää kokouksia keskimäärin kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuun ottamatta ja valmistelee asioita kokousten välillä sähköpostitse. Tiivistelmä kokouspäätöksistä julkaistaan liiton nettisivuilla

Hallituksen päätöksillä perustetaan tarvittaessa toimikuntia eri asiakokonaisuuksia varten. Toimikunnat valmistelevat hallituksen päätettäviksi tulevia asioita ja osallistuvat niiden toteuttamiseen.

Parannetaan jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia aktiivisella tiedottamisella ajankohtaisista asioista Prospäkkärin ja kotisivujen kautta niin, että jäsenistöllä on edellytyksiä ottaa kantaa ja olla yhteydessä niiden suhteen hallituksen jäseniin.

Tämän toimintasuunnitelman toteuttamisen käytännön toimenpiteiden toteutuksen varmistamiseksi hallitus päättää jäsenilleen erityisvastuualueet, joilta kukin laatii hallituksen käsiteltäväksi tarkentavan toimintasuunnitelman. Hallituksen jäsenet kantavat kuitenkin yhteisvastuun hallituksen kaikista asioista.