LKL:n kisapäivän ohjelma

28.7.2016 Tankavaara

10.00 Kullankaivajain mestaruuskilpailut (kisa-alue)
17.00 Palkintojen jako (kisa-alue)

18.00 LKL:n ylimääräinen kokous (Nugget)


18.45 LKL:n info – kahvitarjoilu (Nugget)
pj Hannu Viranto
kansanedustaja Mikko Kärnä
kaivoslain muutoksen vaikutukset A.Peronius
muut lupamenettelyt ja sarjavalitukset A.Peronius

Kämppäasiat K.Rantanen
Harrijoen silta ja Sotajoen tie E. Kaustinen
LKL:n toiminnasta yleensä

Huutokauppa


20.00 Kultailta (Nugget)

 

Jos jollain on huutokauppaan sopivaa pienehköä tavaraa, niin sitä otetaan korvauksetta vastaan.

Esityslista kokoukseen 28.07.16

Esityslista ylimääräiseen kokoukseen 28.07.2016

 

  1. Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. Vahvistetaan vuosikokouksen 26.03.2016 hyväksymä esitys yhdistyksen sääntöjen 2, 3, 4, ja 8 pykälien muuttamisesta

  6. Muut asiat

  7. Päätetään kokous

Hallitus

 

Muutosesityksen alaiset pykälät !

Bizebaze Palsi

Bizebazé Palsilla voi alkaa kaivamaan 30.5.2016 lähtien

Kaivosviranomainen Tukes on 25.5.2016 myöntänyt liiton Bizebazé Palsi-nimiselle valtaukselle kullanhuuhdontaluvan jatkoluvan lupatunnuksella HL2014:0048.

Kyseessä on liiton jäsenvaltaus Palsinojalla ja aluekokoa on pienennetty kaivoslain mukaiseen 5 hehtaariin pääasiassa rajaamalla Ristiinanmoroston suunnasta laskevan Pulkkisenojan vartta alueesta pois.

Tukes on todennut ennen toiminnan aloittamista asetettavan vakuuden tulleen asetetuksi ja sen olevan riittävä.

Päätökselle on myönnetty täytäntöönpanolupa.

Tästä kaivoslain 169 §:n merkityksestä koskien 30 vuorokauden valitusaikaa ennen lupapäätöksen voimaantuloa on ollut asian tuoreuden vuoksi vähän arpomista.

Tukes on nyt selventänyt laintulkintaa ja toteaa, että täytäntöönpanolupa kattaa myös aiemmin epäselvästi tulkitun valitusajan.

Eli kun aluetta maanomistajamaksu on tällä kellonlyömällä maksettu, on areena vapaa.

Kaivussa saa käyttää käsityövälineitä liiton yhteisalueilla toimimista koskevien periaatteiden mukaisesti.

Hihnakuljettimien ja mekanisoitujen seulontalaitteiden käyttö huuhdontakullan talteenoton tehostamiseksi ovat alueella sallittuja.

Lupa-alueella toimittaessa on otettava huomioon kaikki mm. lupapäätöksessä poronhoidolle aiheutuvien haittojen estämiseksi annetut määräykset:

porojen joutuminen jyrkkäreunaisiin kuoppiin on estettävä; alueelle ei saa virittää puiden väliin naruja tai vastaavaa; toiminnassa on huomioitava alueen alapäässä oleva 80 metriä leveä porojen kuljetusreitti seuraavasti: tällä alueella kaivannot on jatkuvasti pidettävä turvallisina kuljetusreitin käyttöä ajatellen, eikä kyseiselle alueelle saa pystyttää tilapäisiä majoitteita tai rakenteita.

Lisäksi toiminta on tarvittaessa hetkellisesti keskeytettävä, mikäli se estää kuljetusreitin käytön.

Lupa-alueen ulkopuolelle jääneen Pulkkisenojan varteen on alueen raukeamisen yhteydessä tehty liiton toimesta erillinen kullanhuuhdontalupahakemus, jota ei todennäköisesti ehditä Tukesissa tämän sulan maan aikana vielä ratkaisemaan.

No. Mitä siinä vielä kutvostelette!

Kaivamaan siitä!!!

t. LKL:n hallitus

ps. Karttakopio alueesta on saatavilla toiminnanjohtajalta puh. 0400 836 500 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Alueen rajat pyritään merkitsemään maastoon mahdollisimman pian.

Kirkastusjuhla

Lapin Kullankaivajain Liitto, Kultaperinne ja Lapinkullan Ystävät järjestävät Kaivoslain kirkastusjuhlan Iso-ojan kämpällä 02.07.2016 klo 16.00 alkaen.

Kaikki kullankaivajat ja kullankaivun ystävät kutsutaan jäsentilaisuuteen ottamaan vastaan hiukan parannellun kaivoslain.

Paikalla keittolounas ja huutokauppa, joilla kerätään samalla varoja Harrijoen sillan kunnostusprojektia varten.

Tervetuloa !

Eduskunnan talousvaliokunnan kuuleminen

Lapin Kullankaivajain Liitto ry

EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNAN KUULEMINEN KAIVOSLAKIMUUTOKSESTA

20.5.2016 kaivoslain muutoksen (HE 57/2016) liittyvä asiantuntijakuuleminen

Lakimuutoksen taloudelliset vaikutukset

Lapin Kullankaivajain Liitto ry (LKL) ei tunnista niitä kielteisiä talousvaikutuksia, joita esitetty muutos voisi aiheuttaa. Muutoksella on ainoastaan positiivisia vaikutuksia.

Muiden elinkeinojen toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat kullankaivun 1) toiminnan volyymi ja 2) työtavat. Hallintokäytäntö vaikuttaa ainoastaan välillisesti ja sen nyt valmisteltava muutos saattaa hieman kasvattaa pienimuotoisinta kullankaivua, mutta samalla vähentää raskaampaa kullankaivua.

LKL on panostanut kullankaivun muille elinkeinoille aiheutuvan vaikutuksen vähentämiseen jo vuosikymmenien ajan. Jäsenistöä on koulutettu ja LKL on julkaissut opaskirjan. Osaamisessa ja käytännön toteutuksessa on saavutettu kansainvälisesti korkea taso.

Kullankaivun taloudellinen vaikutus (25 – 40 kg kultaa vuodessa l. n. 1,05 meur) on vaatimatonta verrattuna kaivosteollisuuteen, mutta se on merkittävää paikallistaloudessa. Se vastaa kahden paliskunnan poronlihan myynnin arvoa tai Inarin kunnan kalatalouden arvoa tai Tenon lohen kalamyynnin arvoa. Kullankaivuun liittyy samantapainen arvonnousun mekanismi, kuin mitä kalastuksen yhteydessä on. Kullankaivu alkoi Lapissa 1869. Se on syntynyt ilman yhteiskunnan tukia ja toimii edelleen ilman yhteiskunnan tukia.

Kullankaivu pienentää porolaitumia mitättömän vähän – esimerkiksi Ivalon paliskunnan alueesta 0,017 % on kullankaivukäytössä. Kalatalouden vaikutuksia on tutkittu paljon, eikä kalastuselinkeinoon syntyviä kielteisiä vaikutuksia ole todettu olevan. Matkailun kanssa kullankaivulla on hyvä toinen toisiaan tukeva pitkäaikainen yhteistyö. Kullankaivu on viime vuosikymmeninä pienentynyt kaikilla tavoilla mitattuna: kaivuyksiköiden määrä, kaivettu maa-aines, tuotettu kulta, käytössä oleva pinta-ala ovat kaikki vähentyneet.

Lupamenettely on kokonaisuudessaan raskas ja suurin osa siitä on tämän lakimuutoksen vaikutuksen ulkopuolella. Koneellinen kullankaivu tarvitsee luvat kaivosviranomaiselta (Tukes), ympäristöviranomaiselta (AVI), maanhaltijalta (MH luontopalvelut), kunnan ympäristö- ja rakennustoimelta sekä erityislupia suoraan ympäristöministeriöstä. Tämä muutos keventää hallintoa yhden sektorin osalta.

Luvitussykli:

On hyvä, että tarkastussykli kasvaa kolmesta kymmeneen vuoteen. LKL on toivonut laajempaa muutosta:

Nykyinen lupasykli on 4 + 3 + 3 jne.

Esityksen mukainen lupasykli on 4 + 10 + 10 jne.

LKL olisi toivonut lupasykliksi 10 + 10 + 10 jne.

Hallinnollisten operaatioiden määrä vähenee kolmannekseen ja lisäksi sykli on sama kuin mitä ympäristöluvissa on.

Kullanhuuhdonta-alueen laajuus:

Lupa-alue laajenee viidestä seitsemään hehtaariin.

LKL olisi toivonut aluelaajennusta vähintään kymmeneen hehtaariin.

Pinta-alan kasvu vähentää vierekkäisten palstojen hakua ja pienentää näin byrokratiaa.

Toimeenpanomääräyksen antamismahdollisuuden laajentaminen:

On hyvä, että jatkossa viranomainen voi antaa määräyksen päätöksen toimeenpanosta muutoksenhakutilanteissa. Muutos helpottaa olemassa olevan lupa-alueen rajojen muuttamista, sillä on hyvin tavallista, että alkuperäisen luvan rajat eivät ole toiminnan kannalta järkevästi – kulta ei esiinny läheskään aina juuri siinä, missä sitä odotetaan olevan.

Toimeenpanomääräyksen antamismahdollisuuden laajentaminen vähentää mahdollisuutta käyttää valittamista kiusanteon työkaluna, mutta se ei rajoita kenenkään oikeuksia.

LKL olisi toivonut hallituksen esityksen perusteluissa väljempää linjausta ja enemmän harkinnanvaraa kaivosviranomaiselle toimeenpanomääräystä annettaessa, niin että kullankaivutyöt voitaisiin aloittaa esimerkiksi sellaisella alueella, missä luonto ei ole enää koskematonta – esimerkiksi vanhalla kullankaivualueella, auratuilla hakkuualueilla tai maa-aineksen ottoalueilla. Ainoastaan sellaisilla alueilla, missä luonto on koskematonta, on perusteltua evätä toimeenpanomääräys.

Lopuksi:

Vaikka tämä lakimuutos keventää kullankaivun hallinnointia vain hieman, on se silti merkittävä, koska se on muutos parempaan suuntaan – ohjaukseen ja kehittämiseen kuristamisen sijaan. Se palauttaa kullankaivajien uskon siihen, että hyvin tehdyistä asioista voi saada myös palkinnon ja asiat voivat parantua.

Raskas ja kallis luvitus on suosinut raskasta koneellistamista, minkä vuoksi Suomessa ei ole kehittynyt pienkoneisiin perustuvaa kullankaivua. Tämän esityksen mukaiset lupahelpotukset voivat hiljalleen korjata tämän tilanteen, mikä keventäisi kalustoa ja voisi synnyttää kaupallistettavissa olevaa osaamista – raskaan kullankaivun osaamisessa emme koskaan voi haastaa alaskalaisia ja kanadalaisia kullankaivajia.

LKL:n mielestä on järkevää, että kevenevän lupamenettelyn vapauttama työpanos kohdistetaan valvontaan ja ohjaukseen.

Inarissa 16.5.2016

Antti Peronius, geologi

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n valtuuttamana